Ongeval

Aangifte ongeval

Aangifteformulier 20221226

Ingeval een speler zich kwetst tijdens de trainingen of de wedstrijden, in die mate dat er een arts moet gecontacteerd worden, dient er onmiddellijk een ongevalsformulier (te vragen aan de trainer of in de kantine of link hierboven) ingevuld te worden.

aangifte van ongeval
Hier worden alle gegevens van het slachtoffer, de dag en het uur, en de omstandigheden van het ongeval ingevuld. Indien je twijfelt over bepaalde gegevens, kan je het samen met de trainer of Luc De Clercq(GC) invullen. Dit formulier wordt ondertekend door de gekwetste( bij minderjarigen door een van de ouders) en daarna aan Aimé Coppieters (contact zie onder) bezorgt voor verdere afhandeling
Belangrijk:
–  Vergeet vooral niet een klever van je mutualiteit bij te voegen
– Vermeld de juiste datum , het uur en de omstandigheden van het ongeval ( training, match, welk terrein )

medisch getuigschrift
Dit wordt door de behandelende arts ingevuld. Indien er een vermoeden is dat het slachtoffer kiné zal moeten krijgen, wordt dit best onmiddellijk door de arts vermeld, ook al blijkt achteraf dat het niet nodig zou zijn.
Opmerking: Bij een niet-geconventioneerde arts zullen de hogere honoraria ten uwen laste zijn. Nadat het formulier door de arts is ingevuld dient het zo vlug mogelijk, ten laatste binnen de week, te worden overhandigd aan Luc De Clercq (GC Gerechtigd Correspondent) samen met een klever van de mutualiteit. Hij verzendt deze dan naar de KBVB, telkens op donderdagavond .
De aangifte moet op KBVB toegekomen zijn binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval. OPGELET ! Hou er wel rekening mee dat wij 3 werkdagen rekenen voor deze verwerking en er dus minstens 2-3 werkdagen nodig zijn voor onze administratie, d.w.z. 21 kalenderdagen, min 3 dagen administratie,= 18 kalenderdagen na ongeval te bezorgen aan de Club ! (liefst nog vroeger in geval van extra feestdagen,….)

Opgelet: Laattijdig opgestuurde aangiften worden steeds geweigerd!

VERDERE AFWIKKELING VAN HET DOSSIER

Na ontvangst van de ongevalsaangifte, zendt de KBVB een formulier naar de GC waarin het ongeval al dan niet aanvaard wordt voor terugbetaling door het solidariteitsfonds. Aimé Coppieters bezorgt dit aan jou samen met een begeleidende brief. De strook onderaan op het formulier zal bij je genezing ingevuld moeten worden door de arts alvorens terug deel te nemen aan trainingen en matchen. Verdere opvolging gebeurt door Aimé Coppieters.

Gelieve rekening te houden met onderstaande punten:
– Indien het niet vermeld was op het aangifteformulier, maar toch zou blijken dat je kiné nodig hebt, of de kiné verlengd moet worden, dien je dat vóór de aanvang van de kiné aan te vragen met een kopie van je voorschrift. Gelieve dit dus tijdig aan Aimé Coppieters te bezorgen zodat daarvoor het nodige kan gedaan worden.
– Alle onkosten worden eerst door het slachtoffer zelf betaald zoals medicatie, doktersbriefjes, rekeningen ziekenhuis… Het remgeld (dus het deel dat de ziekenkas niet betaald, de apothekersrekening,…) komt in aanmerking voor de berekening van de terugbetaling door het solidariteitsfonds.
– Zodra je alle onkosten verzameld hebt, gelieve dan het origineel van de ziekenhuisfacturen, onkostennota’s van de apotheker en afrekeningstaten van de mutualiteit aan Aimé Coppieters te bezorgen zodat ze deze kan indienen voor terugbetaling. Geef dan ook je rekeningnummer door aub zodat het ontvangen geld kan overgeschreven worden.
– Heb je geen onkosten of zijn alle onkosten (remgeld enz.) minder dan 10,90 euro, gelieve dan de rugzijde van de begeleidende brief te ondertekenen en terug te bezorgen zodat je dossier kan afgesloten worden. Belangrijk: voorschriften voor Kine en de facturen hiervan dienen een vermelding van de RIZ nomenclatuur te hebben.
Zodra je genezen bent, gelieve dan het onderste deel van het gekleurde formulier te laten invullen door je dokter (opgelet het moet volledig ingevuld zijn). Daarna bezorg je ons het formulier door het in de brievenbus aan de hoofdingang te deponeren of af te geven aan het kantinepersoneel , tav Aimé Coppieters; pas daarna kan je terug beginnen voetballen.
Indien een dossier niet correct afgesloten werd, dwz dat je geen ingevuld gekleurd document door de dokter binnenbrengt, ben je niet meer verzekerd voor toekomstige ongevallen.

OPGELET!

Vervaltermijn voor het indienen van de stavingstukken: Elk recht op enige tussenkomst vervalt voor alle documenten en/of aanvragen die twee jaar na de datum van ontvangst van de ongevalsmelding of van het laatste document in het dossier nog zouden toekomen bij de KBVB, behalve indien vooraf verlenging aangevraagd werd.
Daarom: laat je dossier niet aanslepen, verzamel alles en breng het zo snel mogelijk binnen bij Luc De Clercq. Denk erom dat deze moeite beloond wordt door een terugbetaling.

CONTACTGEGEVENS:

GC: Luc De Clercq
Tel: 0479 93 83 01, luc.de_clercq@skynet.be

Opvolging dossier: Aimé Coppieters, Hillarestraat 13 bus 17 – 9250 Lokeren
Tel: 09.273.98.74 ;Gsm: 0498.83.47.93  E-mail: aime.coppieters@telenet.be